Restskatt.com

Alt om restskatt!

Når skal restskatten betales?

Det er flere forhold som avgjør når restskatten forfaller til betaling. Det ene er når du får skatteoppgjøret og det andre er hvor stort beløp restskatten din er på. Dersom restskatten er på mer enn kr 1000,- så får du automatisk mulighet til å betale den i 2 avdrag med 5 ukers mellomrom.

Vær oppmerksom på at dersom du i slike tilfeller misligholder den første betalingsfristen så forfaller automatisk det andre avdraget til betaling, dette selv om forfallsdatoen du først fikk oppgitt på dette avdraget ikke er utløpt. Du bør derfor være påpasselig med å betale det første avdraget innen betalingsfristen du har fått av skatteetaten slik at du kan forholde deg til 5 ukers utsettelse på andre halvdel av restskatten.

Dersom du bare vil ha restskatten ut av verden så kan du selvfølgelig betale hele restskatten før betalingsfristene du har fått av skatteetaten. Dette vil imidlertid ikke gi deg noen rentefordel så lenge en slik betaling ikke finner sted innen 31.mai, altså før skatteoppgjøret er klart.

Dersom du imidlertid ser i forbindelse med innlevering av skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) at du er skyldig skatt så har du som nevnt mulighet til å unngå ekstra renter på restskatten ved å betale inn dette senest 31.mai. Siden dette er en dato hvor skatteoppgjøret ikke er kommet så må du selv beregne deg frem til skyldig restskatt, eventuelt forholde deg til det som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen. Dersom du ikke har endringer på den forhåndsutfylte skattemeldingen så vil det som fremgår i skyldig skatt der normalt være korrekt.

Ved å betale inn beregnet restskatt før 31.mai så unngår du å betale renter på restskatten. Siden renten som er fastsatt for restskatten for 2017 kun beregnes en årlig rente på 0,39 % så gir dette neppe den store motivasjonen til å foreta en ekstra innbetaling innen 31.mai.

Renter og omkostninger ved forsinket betaling.

Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du oversitter betalingsfristen du får av skatteetaten for innbetaling av restskatt etter skatteoppgjøret, så påløper det forsinkelsesrente i.h.t. forsinkelsesrenteloven. For tiden er denne forsinkelsesrente satsen på 8,5 % årlig renter.

Dersom restskatten ikke betales etter en purring vil Skatteetaten normalt avholde en utleggsforretning etter at dette er varslet med et varsel om tvangsfullbyrdelse/ utleggsforretning. Avholdelse av utleggsforretning medfører et gebyr på kr 1921,-. Resultatet av en avholdt utleggsforretning kan være påleggstrekk i lønn eller pant i eiendeler (vanligvis bil eller bolig). Dersom du skylder veldig mye eller mislighold har pågått over lang tid er konkurspågang også et reelt alternativ, spesielt for næringsdrivende. Vær oppmerksom på at dersom det er avholdt utleggsforretning med resultat "intet til utlegg" trenger kemnerkontoret som står for inndrivingen ikke å sende eget konkursvarsel før konkursbegjæring fremmes.

Betalingsfrister på restskatt for deg som får skatteoppgjøret i slutten av juni.

De fleste vanlige lønnsmottakere og pensjonister får sitt skatteoppgjør i slutten av juni. Nøyaktig dato for når skatteoppgjøret kommer og skattepengene blir utbetalt varierer noe fra år til år og blir årlig oppdatert på skattepenger.net.

Dersom du har fått skatteoppgjøret i juni så forfaller første avdrag på halve restskatten av eventull restskatt til betaling 20. august. Dersom restskatten  er under kr 1000,- så forfaller hele beløpet denne datoen. Det siste avdraget forfaller til betaling 24. september.

Betalingsfrister på restskatt for deg som ikke fikk skatteoppgjøret i slutten av juni.

Dersom du er blant dem som ikke fikk skatteoppgjøret i slutten av juni så vil det andre hovedoppgjøret, hvor de fleste næringsdrivende tas med, komme i begynnelsen av august. I 2017 er denne datoen satt til 2. august. De som fortsatt ikke har fått skatteoppgjøret innen den dato vil få det fortløpende i perioden fra 2. august til 25. oktober. I den siste puljen er gjerne dem som har levert skattemeldingen for sent og dem som Skatteetaten ønsker å kontrollere.

For dem som får skatteoppgjøret 2. august eller senere så forfaller restskattens første avdrag 3 uker etter skatteoppgjøret kom. Det samme gjelder for dem som har restskatt på under kr 1000,- bare at for disse forfaller hele restskatten innen denne frsiten. Det siste avdraget forfaller til betaling 8 uker etter skatteoppgjøret kom.

Copyrighted content. All Rights Reserved.